”facebook

Tag Archives: báo cáo hoàn thành đtm

Hiệu quả từ việc lập báo cáo hoàn thành ĐTM

bao cao hoan thanh dtm

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh đã thục hiện lập hồ sơ ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) thì sau khi đã được phê duyệt hoàn thành xong các công trình xử lý điển hình như: hệ thống xử lý nước thải, khí thải, hay nước cấp và đã tiến hành thực hiện các biện pháp …

Read More »